ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ
       
หนังสือ
ลงวันที่
กลุ่มงาน/ฝ่าย
วันที่ลงเว็บไต์
โครงการจัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนฯ
16 พ.ค.56
สส.
17 พ.ค.56
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
16 พ.ค.56
สส.
17 พ.ค.56
โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่่น ปี 2556
20 พ.ค.56
สส.
20 พ.ค.56
โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
22 พ.ค.56
สส.
22 พ.ค.56
การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตฯ เพิ่มเติม
22 พ.ค.56
สส.
22 พ.ค.56
แนวทางการคัดสรรฯ เชิดชูเกียรติ เอกสารแนบ
23 พ.ค.56
สส.
23 พ.ค.56
มอบประกาศนียบัตรผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลฯ ปี 2555
28 พ..ค.56
สส.
28 พ.ค.56
โครงการ OTOP MOBILE TO THE FACTORY
28 พ..ค.56
สส.
28 พ.ค.56
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP โดย KBO
28 พ..ค.56
สส.
28 พ.ค.56
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)และที่ปรึกษา
30 พ..ค.56
สส.
30 พ.ค.56
การประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดจันทบุรี
12 มิ.ย.56
สส.
13 มิ.ย.56
แต่งตั้งคณกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)และที่ปรึกษา
21 มิ.ย.56
สส.
21 มิ.ย.56

โอนเงินสนับสนุนการบริหารงานของ คกสต.ตำบลละ 5,000 บาท

1 ก.ค.56
สส.
1 ก.ค.56
ประกาศผลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
1 ก.ค.56
สส.
2 ก.ค.56
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 56      
การสำรวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
30 ส.ค.56
สส.
30 ส.ค.56
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตโดยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน      
6 ก.ย.56
สส.
16 ก.ย.56
ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม      
บรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยตามโครงการ      
เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ปี 2556
18 ก.ย.56
สส.
18 ก.ย.56
ประกาศรับรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2554      
และปี 2556 และผลการจัดระดับความสุขมวลรวม      
ของหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ ปี 2552 -2556
19 ก.ย.56
สส.
19.ก.ย.56
การประชุมวิพากษ์คู่มือประกอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร      
จัดการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
24 ก.ย.56
สส.
24 ก.ย.56
การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557
7 ต.ค.56
สส.
7 ต.ค.56
ประกาศรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่าย
10 ต.ค.56
สส.
10 ต.ค.56
องค์ความรู้จังหวัดจันทบุรี (KBO)      
การสำรวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย      
เพื่อการผลิตโดยการสนับสนุนของกรมฯ (เพีมเติม)
10 ต.ค.56
สส.
11 ต.ค.56
ดาวน์โหลดไฟล์ำ Excel แบบ 1/2 และแบบ 1/3
11 ต.ค.56
สส.
11 ต.ค.56
การทดสอบภาษาอังกฤษขรก.พช.ปี 2557
18 ต.ค.56
ฝอ.
18 ต.ค.56
การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
18 ต.ค.56
สส.
18 ต.ค.56
การสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ
18 ต.ค.56
สส.
18 ต.ค.56
 
   
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายวินัย พันธุ์อยู่
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี