ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

8 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสา​กล​ “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 มีกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพพร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาสตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน / เดิน -วิ่ง รวมพลังสตรี รณรงค์สิทธิบทบาทสตรีเนื่องในวันสตรีสากล / เต้นบาสโลบ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสามัคคี /แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับองค์กรสตรี รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

09 มีนาคม 2563 17:54 น.

นายสมบูรณ์ หอมเอนก

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสาร อื่น ๆ

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี 2562

มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สพจ.