ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 4- 5 มีนาคม 2563 กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนชลบุรี 💢 วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 📍 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รวม 15 คน เข้าร่วมประชุม และในวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี นำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเน้นหนักของ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1.การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – ระดับครัวเรือน – ระดับกลุ่ม/อาชีพ (โคก หนอง นา โมเดล) 2.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคัดเลือกผลการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย หมู่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอต่อที่ประชุม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนชลบุรี

05 มีนาคม 2563 17:40 น.

นายสมบูรณ์ หอมเอนก

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสาร อื่น ๆ

การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนใสสะอาด สพจ.จันทบุรี 2562

มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สพจ.