ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ
       
หนังสือ
ลงวันที่
กลุ่มงาน/ฝ่าย
วันที่ลงเว็บไต์
การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6 ต.ค.58
สส.
6 ต.ค.58
       
ดาวน์โหลดข้อมูลนำเสนอการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
ในภาคเกษตรและชนบท 11 ก.พ.59
11 ก.พ.59
สส.
11 ก.พ.59
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายวินัย พันธุ์อยู่
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ ณ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.039-311565

Copyright?2015 http://chanthaburi.cdd.go.th