จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง : ออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง : ออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศกลุ่มอาเชี่ยน รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศกลุ่มอาเชี่ยน รูปแบบที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 ขึ้นไป) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ผ่านข้อเขียน ร้อยละ 60 ขึ้นไป) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561