ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ จังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว2854 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2560

หนังสือ จังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว2854 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2560