3 ก.พ.2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดเลือกผู้แทนให้เป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)