นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนฯ ลงพื้นที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย ม.4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมีภารกิจ 1. ติดตามสนับสนุน และจัดการองค์ความรู้ศูนย์จัดการกองทุนเพื่อให้ได้ รูปแบบ Model ที่สามารถต้นแบบ การบริหารจัดการหนี้ Best practice แนวทางปฏิบัติการแก้หนี้ที่ประสบความสำเร็จให้กับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอื่นได้ 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุมองค์กรฐานรากเพื่อรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี ดร.สุนทร คุณชัยมัง ทีมที่ปรึกษาโครงการและคณะวิจัยร่วมวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3. ศึกษา รูปแบบการวิเคราะห์ วิจัย คณะวิจัยร่วมวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ โดยมี นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี เข้าร่วมศึกษา รูปแบบการวิเคราะห์ วิจัยฯ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้าง Model วิเคราะห์ วิจัยงานพัฒนาชุมชนต่อไป ⏩⏩โอกาสนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการดำเนินการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) โดยมีกลุมเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ นายเรวัตร นิยมวงษ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายบูรณาการภาครัฐ ร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)