13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวก เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น . ในโอกาสนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)