14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถึงแนวทางการดำเนินการตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)