8 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสา​กล​ “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 มีกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพพร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาสตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน / เดิน -วิ่ง รวมพลังสตรี รณรงค์สิทธิบทบาทสตรีเนื่องในวันสตรีสากล / เต้นบาสโลบ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสามัคคี /แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับองค์กรสตรี รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี💢
📣 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสา​กล​ “ สืบสานตามคำสอนพ่อ ที่จังหวัดจันทบุรี ยกย่องสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่จังหวัด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19
💢 วันนี้ ( 8 มี.ค.63 ) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันสตรีสากล “สืบสานตามคำสอนพ่อ” เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2563 โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรยกย่องสตรีดีเด่น 10 อำเภอ และมีนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานปณิธานตามคำสอนของพ่อ กระตุ้นให้องค์กรสตรีเข้มแข็ง มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย พัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่าง เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพและเป็นผู้นำในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 💢โดยปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ฝึกปฏิบัติสาธิตอาชีพพร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาสตรี การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน / เดิน -วิ่ง รวมพลังสตรี รณรงค์สิทธิบทบาทสตรีเนื่องในวันสตรีสากล / เต้นบาสโลบ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสามัคคี /แข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับองค์กรสตรี รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 คน
📸ภาพ/ข่าว สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)