26 มีนาคม 2563 นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีพัฒนาการอำเภอ/พัฒนากร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะอนุกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการฯ โดยในการประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2563 2. รายงานผลการขึ้นทะเบียนสมาชิก ทุกประเภท 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลูกหนี้ค้างชำระ 4. พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน 5. พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 5,837,945 บาท สำหรับโครงการประเภทเงินอุดหนุนให้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ในช่วง ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)