กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดจันทบุรี
   
เอกสารข้อมูล
การตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหา
ปี 2555
ความยากจน พ.ศ.2553
คร้งที่ 1
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 618/2553 ลว.24 ธ.ค.53 เรื่องการมอบอำนาจให้ผวจ.ปฏิบัติราชการแทน อพช.
ครั้งที่ 2
ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินคดีแพ่่ง คดีอาญาและคดีปกครอง
ปี 2556
ฐานข้อมูลกองทุนโครงการ กข.คจ.จังหวัดจันทบุรี จำนวน 183 กองทุน
คร้งที่ 1
ฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนโครงการ กข.คจ.จังหวัดจันทบุรี ปี 2556
ครั้งที่ 2
คู่ืมือดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  
คู่มือแนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนโครงการ กข.คจ.  
แนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ภายใต้ระเบียบ มท.ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการ กข.คจ.ปี 2553
สรุปรายงานข้อมูล กข.คจ. ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2554
แนบท้ายหนังสือกรมฯ ที่ มท 0407.4/ว 159 ลว 1 ก.พ.2554
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1576/2554 ลว 19 ส.ค.54 เรื่องแต่งตั้ง
แบบรายงานต่างๆ ของโครงการ กข.คจ. คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด
แบบจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้านและสถานภาพเงินโครงการ กข.คจ. รายงานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. จำนวน 183 หมู่บ้าน
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการ กข.คจ.เพื่อประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. รายงานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ.
แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินประจำปี (แบบ 1) (แบบ 2) (แบบ3) (รายงานสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนฯ) ภาพรวมทั้งจังหวัด/อำเภอ 10 อำเภอ
แบบทะเบียนคุมการยืมเงิน-การส่งใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ณ 30 ก.ย.54
แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย (แบบระดับจังหวัด) (แบบระดับอำเภอ) แบบสรุปรายงานแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญความยากจน
แนวทางการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.  
เล่มสมุดบัญชีคุม ต่างๆ จำนวน 4 เล่ม ของกองทุน โครงการ กข.คจ.  
เล่มสีเขียว (สมุดบัญชีคุมเงินฝากธนาคาร)  
เล่มสีเหลือง (สมุดบัญชีคุมลูกหนี้)  
เล่มสีม่วง (สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย)  
เล่มสีน้ำตาล (สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้าน)  
สมุดตรวจสุขภาพเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  
โบว์ชัวร์ กองทุน โครงการ กข.คจ.  
PPT เรื่องโครงการสร้างพลังเครือข่ายกองทุนโครงการ กข.คจ. โดย นายธนู อนัญญพร หน.กง.ส่งเสริมฯ  
PPT การรประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ภายใต้ระเบียบฯ ปี 2553 โดย นายพิสันต์ฯ รอง อพช.  
PPT การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน โดย พจ.วินัย พันธุ์อยู่  
PPT การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน โดย นายชัยวัตร ดำศรีสวัสดิ์