โครงสร้าง/บุคลากร

นายสมบูรณ์ หอมเอนก

พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายธนู อนัญญพร

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายทชภณ คงวิจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสมพงษ์ จวงพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางดรุณี อำลอย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางอังคณา ธิติมูล

นว.พช.ชำนาญการ

นางศุภาพร กาญจนวิสุทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พ.อ.อ.โอภาส ภาคการ

นว.พช.ชำนาญการ

นางรสนา หลีน้อย

นว.พช.ชำนาญการ

นางสุรางค์รัตน์ เสมสวัสดิ์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวนิลุมล มิ่งมูล

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

นางจุฑาพร บูรณะวังศิลา

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวนิภาพร อินทวงษ์

นว.การเงินและบัญชี

น.ส.ศิริรัตน์ สัจจาธรรม

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาววรรณภา ศรีชัย

จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรี สีน้อย

นว.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอมร พวงทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายจุน สาริมาตย์

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.พัฒน์นรี แพทย์พิทักษ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

น.ส.ศิริวรรณ กาญจนวิสุทธิ์

แม่บ้านสนง.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์

พัฒนาการอำเภอเมืองฯ

นายชยากร หมอดี

พัฒนาการอำเภอท่าใหม่

นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ

พัฒนาการอำเภอขลุง

นายวันชัย เครือเตชา

รกท.พอ.โป่งน้ำร้อน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอนายายอาม

นางสุดใจ พานทอง

พัฒนาการอำเภอมะขาม

นางฤดี หาดอ้าน

พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์

นายสุเมธ ระงับพิศม์

พัฒนาการอำเภอสอยดาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ

น.ส.ชณัญทิตา เนตรกลัด

รกท.พอ.แก่งหางแมว

นางอาภัสสร ช่ำชอง

พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
(Visited 4 times, 1 visits today)