24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี รอบการประเมิน ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2563 /

12:00 น.

25 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 18 โครงการ ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 353,130 บาท และประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,171,706 บาท โดย นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2563 /

10:55 น.

14 ก.พ.63 นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นักวิชาการ พร้อมด้วยนักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมรับประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2563 /

16:03 น.

14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ประชุมพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถึงแนวทางการดำเนินการตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2563 /

15:14 น.

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวก เกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น . ในโอกาสนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแสลง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2563 /

11:14 น.

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนฯ ลงพื้นที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย ม.4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยมีภารกิจ 1. ติดตามสนับสนุน และจัดการองค์ความรู้ศูนย์จัดการกองทุนเพื่อให้ได้ รูปแบบ Model ที่สามารถต้นแบบ การบริหารจัดการหนี้ Best practice แนวทางปฏิบัติการแก้หนี้ที่ประสบความสำเร็จให้กับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอื่นได้ 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุมองค์กรฐานรากเพื่อรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี ดร.สุนทร คุณชัยมัง ทีมที่ปรึกษาโครงการและคณะวิจัยร่วมวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 3. ศึกษา รูปแบบการวิเคราะห์ วิจัย คณะวิจัยร่วมวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ โดยมี นายสุรพล ศรจิตต์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศพช.ชลบุรี เข้าร่วมศึกษา รูปแบบการวิเคราะห์ วิจัยฯ เพื่อเป็นต้นแบบการสร้าง Model วิเคราะห์ วิจัยงานพัฒนาชุมชนต่อไป ⏩⏩โอกาสนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการดำเนินการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) โดยมีกลุมเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ได้แก่ นายเรวัตร นิยมวงษ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายบูรณาการภาครัฐ ร่วมให้ข้อมูล

05 กุมภาพันธ์ 2563 /

15:03 น.

3 ก.พ.2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดเลือกผู้แทนให้เป็นทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

04 กุมภาพันธ์ 2563 /

13:33 น.

30​ ม.ค.63 นายอาจณรงค์​ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่​ บ้านน้ำใส ม.11 ต.ทุ่งเบญจา​ อ.ท่าใหม่​ จ.จันทบุรี​ และบ้านหนองอ้อล่าง ม.9 ต.มะขาม​ อ.มะขาม​ จ.จันทบุรี​ เพื่อติดตาม​ และให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โคก หนอง นาโมเดล)ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี​ โดย​ นายสมบูรณ์​ หอมเอนก​ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี​ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก ทุกอำเภอ และครัวเรือนเป้าหมาย​ ร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ​ และนำไปปฏิบัติในพื้นที่​ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

31 มกราคม 2563 /

09:40 น.

28 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมาย นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งแต่ ปี 2556-2559 จำนวน 80 คน ณ โรงแรม เคพีแกรนด์จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

29 มกราคม 2563 /

17:01 น.