@จันทบุรี@ 6 พ.ย.58 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

06 พฤศจิกายน 2558 /

21:57 น.