หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ0019/ว 01120 ลว. 5 มีนาคม 2562 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผ่นแม่บท และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ0019/ว 01120 ลว. 5 มีนาคม 2562 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผ่นแม่บท และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

05 มีนาคม 2562 /

12:59 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 01010 ลว.26 ก.พ.62 เรื่องการดำเนินงานการตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (รอบการประเมินที่ 1)

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 01010 ลว.26 ก.พ.62 เรื่องการดำเนินงานการตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (รอบการประเมินที่ 1)

26 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว926 ลว.21 ก.พ.62 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว926 ลว.21 ก.พ.62 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21 กุมภาพันธ์ 2562 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว143 ลว 20 ก.พ.62 เรื่องการเพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ภารกิจและข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กร

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว143 ลว 20 ก.พ.62 เรื่องการเพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ภารกิจและข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กร

20 กุมภาพันธ์ 2562 /

17:27 น. /

ดาวน์โหลด