ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ และการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในการสนับสนุนการจัดเก็บและการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ และการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

23 สิงหาคม 2560 /

06:26 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ จังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 2632 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

หนังสือ จังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0019/ว 2632 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

10 สิงหาคม 2560 /

07:57 น. /

ดาวน์โหลด