หนังสือที่ จบ 0019/ว 835 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือที่ จบ 0019/ว 835 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19 กุมภาพันธ์ 2563 /

10:35 น. /

ดาวน์โหลด