9 ม.ค.63 เวลา 09.30 น.นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)