วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบาลของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall) กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)