19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)