17-22 มิถุนายน 2563 นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการออกประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนและเป็นการจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน พิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี และปีนี้มีหมู่บ้านส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน จาก 10 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)