วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายสมบูรณ์ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี กองทุนชุมชน เข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกกองทุนพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ 2.4 กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 7 กองทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)