“พช.จันท์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session call) กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Session Call) กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

2.การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน

3.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

4.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นาโมเดล”

5.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

7.การดำเนินการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

8.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

9.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

10.กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บรรเทาปัญหากลุ่ม/ องค์กร เครือข่าย องค์การชุมชนในสถานการณ์ COVID – 19

11.การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมของจังหวัด เพื่อรองรับการขอรับรางวัลเลิศรัฐของกรมการพัฒนาชุมชน

12.กิจกรรม/โครงการ ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดที่สามารถเป็นต้นแบบได้

ในการนี้ นายธนู อนัญญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุม และนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการตรวจติดตามผ่านการประชุมระบบ Session Call ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)