”พช.จันท์ ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)”

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ประเด็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 7 กิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล นำเสนอโดย สถาบันการพัฒนาชุมชน
– กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน นำเสนอโดย กองคลัง
– กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน นำเสนอโดย กองการเจ้าหน้าที่
– กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ระดับครัวเรือน นำเสนอโดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล นำเสนอโดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและ การตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย นำเสนอโดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
– กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy นำเสนอโดย สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
สำหรับประเด็นเน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว คือ ให้ตระหนักว่าโครงการนี้เป็นโครงการของประชาชน การดำเนินงานให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อย่างถ่องแท้ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนให้มีการบริหาร กำกับ ดูแลนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ให้เป็นไปตามบทบาท ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องในงานเพื่อพัฒนาตนเองและแปลงครัวเรือนต้นแบบอย่างสม่ำสมอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในการนี้ นายธนู อนัญญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังและนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)