ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายสำคัญอื่นๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ

ในการนี้ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กล่าวว่า การปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกระบวนทัศน์ในการทำงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานระดับอำเภอ ให้พึงตระหนักว่า “จุดยืนการพัฒนาชุมชน คือ หมู่บ้าน” ดังนั้น พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ต้องหมั่นเข้าหมู่บ้าน สร้างความคุ้นเคย และสร้างศรัทธาในการทำงานร่วมกับชาวบ้าน “รู้เขา รู้เรา : รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” เข้าใจปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยได้ให้คำแนะนำประเด็นตรวจ ดังนี้

1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบเอกสิทธิ์ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้เรียบร้อย และสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกับครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ให้อย่างชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดเก็บระบบเอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ (ปปช./ ปปท./ สตง./ ฯลฯ)

  1. การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารกับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” : ขอให้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนในพื้นที่ ในการส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  2. การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ : เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้ดำเนินกิจกรรม/กิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ เชื่อมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขอให้ขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  3. การดำเนินงาน ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การมอบและการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” : ขอให้จังหวัด/อำเภอส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ให้ครอบคลุมส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และภาคประชาชน รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
  4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทงบบริหารและพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนให้ทั่วถึงทุกอำเภอ และควรจัดทีมคณะทำงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ติดตามสนับสนุนและเร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
  5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564 : ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในกรอบระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

7.การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า : ขอให้จังหวัดและอำเภอร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้าง โดยการเขียนโครงการต้องชี้ให้เห็นทางเดินของโครงการที่เป็นรูปธรรม (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ : Value Chain) คำนึงถึงกระบวนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ (5 ก.)  สามารถต่อยอดได้ ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

จากนั้น เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประยุกต์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดจันทบุรี ตามที่ได้รับมอบ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

– วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ “เสื่อจันทบูร” ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มมีการใช้เทคนิคการแกะลาย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ กระเป๋าถือสตรี กล่องกระดาษทิชชู  ทั้งนี้ กลุ่มได้ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้มาร่วมฝึกการทอเสื่อ เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น “เสื่อจันทบูร” อีกด้วย

– กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ “Beloved batik” ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มได้นำวัสดุธรรมชาติ มาสร้างลวดลาย “ลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เขียนเทียนบนผืนผ้า เป็นผ้าคลุมไหล่

ทั้งนี้ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่ม ว่า ขอให้ทางกลุ่มฯ มุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะดำเนินการผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสนองงานตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้ภูมิปัญญาผ้าไทยดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย พี่น้องประชาชนมีรายได้ ช่วยทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงและเข้มแข็ง และรักษาคุณค่าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามยิ่งให้คงอยู่ตลอดไป

(Visited 1 times, 1 visits today)