พช.จันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ผ่าน Video Conference

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ
– กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นกิจกรรมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผลเป็นการติดตามผลระหว่างการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการสุ่มยอด Like & Follow และ Share จากการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ
– กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น เป็นการประกวดผลการดำเนินงานระดับตำบลโดยการคัดเลือกตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นผ่านกระบวนการของผู้ตรวจราชการกรมฯ
– กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ จะได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปต่อยอดให้กับตำบล
– กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนความสำเร็จเป็นการถอดบทเรียนจากตำบลที่ได้รับรางวัลระดับดีเลิศและทำบทสรุปเสนอผู้บริหาร

ในการนี้ นายธนู อนัญญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานผู้นำชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีเป้าหมายหมายโครงการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 11 ตำบล ตำบละ 15 คน ซึ่งได้วางแผนการดำเนินการประชุมฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)