พช.จันทบุรี  เดินหน้าจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  09.00 น. นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ ดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2564 พื้นที่ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งสิ้น 35 คน

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  โดยการดำเนินกิจกรรมในวันนี้เป็นรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1.ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. กชช.2ค แผนชุมชน

2.กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการค้นหาศักยภาพของตำบล (กลุ่มองค์กร/ปราชญ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ OTOP/ ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน

3.การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบล ด้วยโปรแกรม CIA และการคำนวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ในระดับตำบล

4.การนำผลการวิเคราะห์โปรแกรม CIA ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดลำดับปัญหา และแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการระดับตำบล

5.การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)