ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🗓วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

📣นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้จัดขึ้น เพื่อหารายได้มาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่เงินสนับสนุนของภาครัฐไม่เพียงพอ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กร ชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี 2522 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง

และต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงที่ไม่ใช่เพียงหาได้ในห้องเรียนหรือตำรา แต่เป็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ ที่เป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนามนุษย์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องและเท่าเทียมให้กับเด็กในชนบทเพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านั้นได้เติบใหญ่ไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยได้ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนฯ รวม 170,922.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสมทบกับยอดเงินที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวข้างต้น และจะได้กำหนดแผนงานและกิจกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดจันทบุรีต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ทุน และมอบชุดนักเรียน จำนวน 20 ชุด และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบ”สวนปันสุข สร้างชาติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยพระครูโสภณสาสนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ เจ้าอาวาสวัดบางสระเก้า เพื่อให้ชาวบ้านนำไปขยายผลการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองอย่างปลอดภัย และเหลือขายสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📃 : สนง.พช.จันทบุรี และสนง.ปชส.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)