พช.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของส่วนราชการร่วมพิธีเนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน” โดยมี พระครูอนุกูลสังฆการ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีช่วยเหลือประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ข้าราชการดีมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้อง ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น และอัญเชิญพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

และโอกาสนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 ( ครุฑทองคำ ) ได้แก่ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม / นางขวัญใจ โพธิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขลุง และ นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด อีก 2 ราย จาก 6 ราย ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางวาสนา งามการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📃 : สนง.พช.จันทบุรี และสนง.ปชส.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)