พช.จันทบุรี ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

🗓วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามประเด็นตรวจสอบและติดตามงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะนำข้อมูลที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในระดับพื้นที่ไปจัดทำข้อมูลตอบกลับที่เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางปฏิบัติตามหลักกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)