สำเร็จแล้ว รุ่น 2 พร้อมลุย🎉 พช.จันท์-ตราด จัดพิธี “ประกาศตนสร้างคนให้เป็นครู” มอบวุฒิบัตรแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

🗓วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 และพิธีมอบวุฒิบัตรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมจำนวน 70 คน โดยมีนายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

👉ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวให้โอวาทผู้ผ่านการอบรมที่เข้ารับวุฒิบัตรในครั้งนี้ ว่า ขอให้ทุกท่านนำความรู้และแนวคิดที่ได้จากการอบรม ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่ เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชนไปใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ ในฐานะ “แกนนำต้นแบบ” เพราะขณะนี้ทุกท่านได้เป็นครู ที่พร้อมจะพัฒนาทั้งตนเอง และเพื่อนๆ พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบฯ แล้ว ดังนั้น กระผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการก้าวเดินสู่การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย และเป็นแรงสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

📌และในโอกาสนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดตราดที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนพี่น้องชาวจันทบุรี นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้มีเครือข่ายการทำงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมนี้ไปสานต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ และร่วมแรงเอามื้อสามัคคีต่อยอดกันเป็นพลังเครือข่าย เป็นครูต้นแบบในพื้นที่ต่อไป กระผมขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเป็นแกนนำการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะเป็นผู้นำการพัฒนา (Change Leader) ขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำผลสำเร็จและความเจริญสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📃 : สนง.พช.จันทบุรี

📸 : สนง.พช.จันทบุรีและตราด

(Visited 1 times, 1 visits today)