พช.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี

🗓วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

👉นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมว่า 30 คน

ในโอกาสนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวแนะนำตัวในที่ประชุม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสตรีแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ความว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพและมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีแต่ละระดับ เพื่อเป็นแกนนำในการคิด ตัดสินใจ วางแผน แก้ไขปัญหาและการพัฒนาสตรี ภายใต้การดำเนินงานระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และในขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ล้วนเป็นหนึ่งในสมาชิกประเภทองค์กรของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ทุกท่านจึงเป็นกำลังสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาสตรีและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาสตรีไปพร้อมๆ กัน กระผมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาหรือประเภทองค์กรสตรี เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาสตรีในระดับพื้นที่ต่อไป

📣ตลอดจนขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในทุกๆ วัน เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและช่วยส่งเสริมภูมิปัญญา อุดหนุนรายได้ของพี่น้องผู้ประกอบการผ้าไทย ซึ่งหลายที่ก็เป็นกลุ่มอาชีพสตรีเช่นเดียวกับท่าน อีกทั้งขอให้ทุกท่านช่วยกันน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัวในริมรั้ว หรือพื้นที่ของท่านไว้รับประทานในครัวเรือน มีเหลือจึงแบ่งปัน มีมากไว้ขายต่อ ส่งต่อความสุขให้คนอื่น เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ในทุกระยะ

ทั้งนี้ นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ นำแนวคิดที่ได้จากการประชุมครั้งนี้เตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด เพื่อมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรีต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📃 : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)