พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

🗓วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งวิกฤติเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่มีสถานะครอบครัวยากจนและมีคนเปราะบางในครัวเรือนเป็นอย่างมาก

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จะร่วมกันดำเนินงานการบูรณาการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) มาประกอบในการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📃 : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)