พช.จันทบุรี จับมือ พม. ลุยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลฉมัน

🗓วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และการสังเคราะห์ข้อมูลครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ในการบูรณาการงานด้านข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลในระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) มาประกอบในการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม จึงได้กำหนดประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2564 ณ เทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

สำหรับเนื้อหาการประชุมของคณะทำงานในวันนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะทำงาน ประกอบด้วย
1. การชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
2. วิเคราะห์และสรุปข้อมูล TPMAP และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดเขตพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว)

และดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีในภาคบ่ายเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อนำข้อมูลสภาพพื้นที่จริงมาประกอบในการจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)