พช.จันทบุรี ร่วมประชุม“โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room และห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบทีวี พช.
โดยการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ(งบเงินกู้) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบปี 2564)
2.เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและตรวจสอบได้
3.ช่องทางการรายงานรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
4.ช่องทางการรายงานรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
5.การประชาสัมพันธ์ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อต่างๆ
6.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ทั้งนี้ การประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)