พช.จันทบุรี จัดทีมเดินทัพลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสร้างศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

🗓วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบอำเภอขลุง อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

📝นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและพัฒนากร รุ่น 116 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

สืบเนื่องจากจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 65 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 จำนวน 78 แปลง ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จึงได้แต่งตั้งคณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย
▶️ทีมที่ 1 นำโดยนายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและคณะ กำหนดให้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานฯ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว และอำเภอมะขาม
▶️ทีมที่ 2 นำโดยนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและคณะ กำหนดให้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานฯ ในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ
▶️ทีมที่ 3 นำโดยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและคณะ กำหนดให้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานฯ ในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอโป่งน้ำร้อน

ซึ่งในวันนี้ เป็นการติดตามงานของทีมคณะติดตามฯ ที่ 2 และ 3 ในพื้นที่อำเภอขลุง อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดการติดตาม ดังนี้

📌1.พื้นที่ต้นแบบของนายวริศ สกุล ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขนาด 3 ไร่ เป็นพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ภายใต้การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของทีมคณะติดตามที่ 3 โดย นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน พบว่า อยู่ระหว่างดำเนินงานขุดสระน้ำและคลองไส้ไก่ โดยมีนางณิชาภัทร พงษ์เจริญ พัฒนาการอำเภอขลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขลุง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนต้นแบบในการจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งคณะติดตามได้พูดคุยรับฟังข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานปรับพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขั้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และเกิดประโยชน์สูงสุด

📌2.พื้นที่ต้นแบบของนางมาลี แย้มเศียร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดังนั้น ทีมคณะติดตามที่ 2 โดย นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและทีมงาน จึงลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และรับทราบปัญหาอุปสรรค ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบได้ กอรปกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนผลไม้เต็มพื้นที่ จึงไม่มีพื้นที่ในการกองดินตามเงื่อนไขและกรอบการดำเนินงาน

📌3.พื้นที่ต้นแบบของนางจรูญ พูลปาน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ไร่ เป็นพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) โดยการติดตามของนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและทีมงาน พบว่า อยู่ระหว่างการสื่อสารทำความเข้าใจกรอบการดำเนินงานระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานจ้างการปรับพื้นที่ตามที่ได้ตกลงว่าจ้าง ซึ่งทางคณะติดตามได้พูดคุยรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตอบข้อซักถามครัวเรือน และชี้แนะแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานในเบื้องต้น

👉นอกจากนี้ทีมคณะติดตามที่ 2 ยังได้ลงพื้นที่ต้นแบบของนางชมพู รอยศิริ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ซึ่งแปลงพื้นที่ต้นแบบดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานครั้งก่อน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยในวันนี้พบว่า มีการดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบพื้นที่ การจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามความต้องการของพื้นที่ และการตรวจรับงานจ้าง

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จะนำผลการติดตามที่ได้ในทุกๆ พื้นที่รวบรวมจัดทำข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระยะต่อไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)