พช.จันทบุรี ลุยต่อเนื่องส่งทีมสนับสนุนบูรณาการท้องถิ่นขับเคลื่อนงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอนายายอาม

🗓วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โดยมีนายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ พัฒนาการอำเภอนายายอาม เป็นประธานการประชุม และมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนายายอาม นายช่างโยธาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้รับเหมางานจ้างขุดปรับพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
ในโอกาสนี้ นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ และอภิปรายข้อซักถามแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในภาพรวม เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และพร้อมเป็นกำลังใจแก่ทุกฝ่ายในการทำงานครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดชุดคณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการทำงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” จะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ทั้งนี้ อำเภอนายายอาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 11 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 จำนวน 10 แปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการขนาด 1 ไร่ จำนวน 8 ครัวเรือน และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอามมุ่งเน้นการทำงานรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์สูงสุด

(Visited 1 times, 1 visits today)