พช.จันทบุรี ยกทัพนำทีมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นิเทศติดตามงาน “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแหลมสิงห์

🗓วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ในช่วงเช้า เป็นการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ โดยมีนายยุทธกร กองมะลี พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

อำเภอแหลมสิงห์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 10 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 จำนวน 12 แปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการขนาด 1 ไร่ จำนวน 12 ครัวเรือน และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 10 ครัวเรือน

ในการนี้ นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะคณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมอภิปรายข้อซักถามและให้คำชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ที่อำเภอได้ซักถามในภาพรวม เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานแก่อำเภอ

และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ยังได้มอบนโยบายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งเน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการเร่งรัดการติดตามหนี้ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน ให้อำเภอบริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้คงเหลือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม

ต่อมาช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. คณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จังหวัดจันทบุรี และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ ได้ลงพื้นที่พบปะครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ตำบลบางสระเก้า และตำบลคลองน้ำเค็ม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. ครัวเรือนของนางนิตยา ใจชื่น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้พื้นที่ขนาด 1 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
2. ครัวเรือนของนายพงษ์ชัย โกกิละนันท์ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
3. ครัวเรือนของนางกัลยา บ้านเนิน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)

จากการลงพื้นที่พบว่า แต่ละครัวเรือนได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ช่วยกันวัดขนาดพื้นที่แปลง และออกแบบรูปแบบแปลง สระน้ำ และคลองไส้ไก่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานขอความเห็นชอบราคากลาง เพื่อประกอบการจัดจ้าง จัดหาผู้รับจ้างรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย ทั้ง 3 แปลง

ทั้งนี้ คณะติดตามได้พูดคุยสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกับครัวเรือน และสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนทุกครัวเรือนในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป โดยผลจากการติดตามในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะรวบรวมจัดทำข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)