พช.จันทบุรี เดินหน้าลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสร้างศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

🗓วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในฐานะคณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” จังหวัดจันทบุรี และพัฒนากร รุ่น 116 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

👉เวลา 10.00 น. นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 จากนางดรุณี อำลอย พัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมรับฟังการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

👍และในช่วงเวลาเดียวกัน ณ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่พบปะครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยได้พบกับนายบัญญัติ ชาวไชย ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่กำหนดดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ในพื้นที่ขนาด 3 ไร่ และมีนางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้ ซึ่งพบว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบได้มีการวัดขนาดพื้นที่ และวางแผนออกแบบรูปแบบแปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานขอความเห็นชอบราคากลาง เพื่อประกอบการจัดจ้าง

✌ในช่วงบ่าย หลังจากที่ได้มีการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อนเรียบร้อยแล้ว นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จึงได้นำทีมงานลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 2 ราย ได้แก่

📌ครัวเรือนของนางกาญจนบุญ แก้วกล้า ณ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) โดยใช้พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ ได้ร่วมกันปักพิกัดค่าแปลง ออกแบบรูปแบบแปลง และเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งครัวเรือนดังกล่าว ได้ผ่านการการอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2 และมีความพร้อม ความเข้าใจในการดำเนินงาน และยินดีในความร่วมมือในการดำเนินงานทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปจะประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และจังหวัดจันทบุรีจะมีครัวเรือนต้นแบบที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชน และจังหวัดได้อย่างแน่นอน

📌ครัวเรือนของนายเอก ประดิษฐ์ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดจันทบุรี งบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 โดยใช้พื้นที่ขนาด 3 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ พบว่า เป็นพื้นที่เปล่าที่พร้อมดำเนินการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ ได้ร่วมกันปักพิกัดค่าแปลง ออกแบบรูปแบบแปลง และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานนายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดราคากลาง

ทั้งนี้ คณะทํางาน ติดตาม สนับสนุนและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 2 คณะ ได้ร่วมสอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการสร้างการรับรู้ การทำความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมาย และเน้นย้ำการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการใช้งบประมาณภาครัฐ ตลอดจนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📝ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)