พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามประเมินผลหน่วยงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564

🗓วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามประเมินผลหน่วยงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยมีนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และผู้เข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นแต่ละประเภทฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี

💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดฯ ในแต่ละประเภท รวมถึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

📝จังหวัดจันทบุรีมีผู้รับเข้าการประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จำนวน 3 ประเภทผลงาน ดังนี้
1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/ เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3) ประเภทกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มอาชีพแปรรูปไม้ลำไยเป็นเชื้อเพลิง (ถ่าน) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

📲สำหรับการประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากการลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพื้นที่ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) หรือการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (Clip Video) ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💢

💢Change for Good💢

📸📷 ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)