จันทบุรี รวมใจสานพลังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดหนุนเสริมด้วยงานสัมมาชีพชุมชน

📣📣📣จันทบุรี รวมใจสานพลังเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดหนุนเสริมด้วยงานสัมมาชีพชุมชน

🗓 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ณ บ้านซับยี่หร่า ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกอาชีพที่ก่อเกิดรายได้ เสริมทักษะอาชีพและฝึกหัดทำแผนความต้องการประกอบอาชีพเพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

▶️กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่าย อาทิ ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอนายายอามและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และมีนายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ รกท.ผอ.กง.ประสานฯ นายโอภาส ภาคการ และนายธนายุทธ อ่อนดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกันสรุปผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสัมมาชีพจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปราชญ์ในชุมชนตามกำหนดการ 2 วันทำการและสามารถสานต่อการประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นใจต่อไป

🌾🌾🌾ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบกล้าพันธุ์ทุเรียนจำนวนกว่า 500 ต้น เพื่อสนับสนุนเป็นต้นทุนก่อการดีแก่เยาวชนที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างปิติยินดีที่ได้รับความรู้และกล้าพันธุ์ดังกล่าว และเห็นพ้องร่วมกันที่จะประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อแม่ของแผ่นดิน

💢ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งต่อการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นในการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

#สุขทุกวันที่จันทบุรี
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

📸📝สำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)