พช.จันทบุรี คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด

📣📣📣พช.จันทบุรี คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด

🗓วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

📝นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ราย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ราย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 และสำหรับผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบต่อไป

✌สุขทุกวันที่จันทบุรี🚵‍♂️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good 2022

📸📝สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)