พช.จันทบุรี รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📣📣📣พช.จันทบุรี รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🗓วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุม โดยมีวารดังนี้
1) การจัดการบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) การบันทึกรายการปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) การแจ้งรายการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
4) การบันทึกรายการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (โคก หนอง นา โมเดล)🎯

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางศิริรัตน์ ไข่แก้ว เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสิริมา เจตสิริโรจน์ เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

✌สุขทุกวันที่จันทบุรี🚵‍♂️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good 2022

📸📝สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)