พช.จันทบุรี : ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

📣📣📣พช.จันทบุรี : ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 👩‍💻

🗓วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
1. ระบบฐานข้อมูล : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่
1.1 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
1.3 ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data)
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.1 เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
2.2 ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ
2.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.5 OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2.7 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2.8 สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.9 ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. ผู้นำ องค์กร เครือข่าย และระบบบริหารจัดการชุมชน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.3 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ส่งเสริม ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
3.6 ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3.7 ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.8 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”
3.9 จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)
4. งานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4.1 โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
4.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช.
4.3 น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.4. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์
4.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
5. งานพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
5.1 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )
5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
5.4 ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรมฯ
5.5 จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน
5.6 สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
5.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมฯ
5.8 คัดเลือกบุคคล แต่งตั้ง/โยกย้ายบุคคล ติดตามประเมินผล ข้าราชการ กรมฯ

▶️ ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนันทนัษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ รกท.ผอ.กง.ประสานฯ และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ TV พช.โดยพร้อมเพรียงกัน และปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด😷
~~~~~~🌟~~~~~~

🚵‍♂️สุขทุกวันที่จันทบุรี🚴‍♂️

#กรมการพัฒนาชมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
**Change for Good 2022**
📸📝สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)