พช.จันทบุรี เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยการนำของผู้บริหารระดับสูงจังหวัดจันทบุรีและความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี

📣📣📣พช.จันทบุรี เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยการนำของผู้บริหารระดับสูงจังหวัดจันทบุรีและความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี

🗓วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.09 น. นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนางนันทนิษฐ์ สวัสดิ์ภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไปสำรวจพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายธเนศ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม ให้ข้อมูลรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และแนวทางการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่าย

💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนากรมการพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบของจังหวัดจันทบุรี

#โคกหนองนา
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#Change for good 2021#
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

📸📝 : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)