พช.จันทบุรี รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🎯🎯พช.จันทบุรี รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📆📆 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

💢💢พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)

🪴 ตามที่ นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) เพื่อเป็นกลไกการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย แก้ไขปัญหา และบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📌โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
📚 1. ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📚 2. แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📝โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในเรื่องการ X-ray กลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน โดยนำข้อมูลที่มีอยู่ในระดับพื้นที่อยู่แล้วตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน วิเคราะห์สภาพปัญหา และให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยในระดับพื้นที่ในระดับตำบล ระดับอำเภอต้องบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

💢ในการนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำทีมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (คจพ.จ.) ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS) ณ ห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเลขานุการฯ ประสานอำเภอทุกอำเภอ เพื่อดำเนินการ ดังนี้
1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว แก่กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เช่น ศจพอ.กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ให้แล้วเสร็จก่อนประชุมกรมการจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
2. มอบหมายภารกิจแก่ทีมปฏิบัติการในระดับตำบลในการตรวจสอบ ข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือ TPMAP ,ข้อมูล จปฐ.ปี 2564 และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม หากไม่มีข้อมูลในเครื่องมือดังกล่าว สามารถพิมพ์ข้อมูลจากระบบ TPMAP log book ได้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 พร้อมส่งข้อมูลให้ ศจพอ.ระดับอำเภอรับรองข้อมูลบุคคลครัวเรือน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามห้วงระยะเวลาที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

💢Change for Good

📸📝ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)