พช.จันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

📝สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การขับเคลื่อนงาน BIG DATA กรมการพัฒนาชุมชน
3. การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565
4. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2565
5. แนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565

👩‍💻ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ประสานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ TV พช.เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ด้วย

💢60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

💢Change for Good

📸📝ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)