พช.จันทบุรี เข้าสวัสดีและรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

📣📣📣พช.จันทบุรี เข้าสวัสดีและรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

🗓วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมนายทชภณ คงวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการฯ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 จากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

🙏🙏🙏โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พัฒนาการจังหวัด และคณะเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอให้สมัครสมานสามัคคี ร่วมกันการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวจันทบุรี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ด้วย

#OTOP
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

🌼🌼📸📝 โดย สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)