ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📣📣📣ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวทางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย

📌ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานทั้ง 9 ประเด็นที่กล่าวมา ข้างต้นและได้ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน การติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” แก่ผู้รับบริการและประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ด้วย

🐘🐘🐘และในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ “บ้านคลองตาอินหมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Local Alike นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน แบบ One-Day Trip เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ารับบริการ ไปเมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะผู้นำชุมชน พร้อมให้กำลังใจและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์ โดยเฉพาะการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้านคชานุรักษ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

🌼🌼📸📝 โดย สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)