พช.จันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference)

📣📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference)

🗓วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวาระสำคัญในการประชุม อาทิ
1)นโยบายการดำเนินงานประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2)แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
3)ตัวชี้วัดและร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4)รายละเอียดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
5) และตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามภารกิจสำคัญอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงนำเสนอรายละเอียด รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และถ่ายทอดสัญญาณสดผ่าน YouTube Channel และ TV พช. เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ร่วมประชุมและรับฟังการประชุมฯสด จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

🌼🌼📸📝 โดย สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)