ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 2) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📣📣📣ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 2) ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

💢นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

👉ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายธนู อนัญญพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววีรยา สาระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายธนายุทธ อ่อนดี และนายเนวี สุขุมกาญจนะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ ดังนี้

📌เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวทางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของผู้ประกอบการกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ “Beloved batik” ซึ่งกลุ่มได้น้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติด้วยดินเขาพลอยแหวน หลากหลายรูปแบบ และจำหน่าย สร้างงาน สร้างรายได้แก่กลุ่ม ชุมชน โอกาสนี้ ผู้ตรวจการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ประกอบการกลุ่ม Beloved batik ที่เป็นต้นแบบการสร้างสรรค์พัฒนาลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ช่วยกันรักษา เผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย ขยายโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

📌เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดบางสระเก้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งใช้พื้นที่วัดบางสระเก้าเป็นพื้นที่ดำเนินการศูนย์ โดยมีนายยุทธกร กองมะลี พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ และคณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับความอนุเคราะห์จากพระปลัดสาธิต สุจิณโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางสระเก้า ให้เกียรตินำชมฐานเรียนรู้ภายในบริเวณศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน อาทิ ฐานการปลูกผักสวนครัว “สวนปันสุขสร้างชาติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดบางสระเก้า” และโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการขยายผลกิจกรรมการมีส่วนร่วม “บวร” เป็นโครงการปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกบุญ พุทธอารยเกษตร พระสงฆ์ ไม่ทิ้งประชาชน และแก้ปัญหาวิกฤติ COVID -19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน ฐานการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตลอดจนได้ร่วมหารือการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จำนวนทั้งสิ้น 3 แปลง

📌และเวลา 11.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) จำนวน 2 แปลง ได้แก่
1. แปลงของนายพงษ์ชัย โกกิละนนท์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดพื้นที่ 3 ไร่)
2. แปลงของนายสุทธิปก สุขสิงห์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดพื้นที่ 3 ไร่)
🏕และติดตามการเตรียมความพร้อมขยายผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 จำนวน 1 แปลง คือ แปลงของนางสุวรรณา กอบตระกูล ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ขนาดพื้นที่ 3 ไร่) ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบพื้นที่เพื่อดำเนินงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

🤝โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฯ กับครัวเรือน และแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ โดยเน้นย้ำให้มีการสร้างเครือข่าย โคก หนอง นา ในพื้นที่ สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มีพลัง มีความสามัคคีและอยู่ดีมีสุข นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

📌ต่อมาเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดเรียนรู้ “บ้านปลาธนาคารปู” หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และติดตามการดำเนินงาน OTOP (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์) ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยได้พูดคุยให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการ และชื่นชมการดำเนินงานของกลุ่มที่มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย สามารถชูอัตลักษณ์อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีได้อย่างชัดเจน มียอดจำหน่ายสินค้าต่อเนื่อง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค อาทิ ก๋วยเตี๋ยวผัดปูอบกรอบ ซอสมังคุด ปูอบโอ่ง 3 รส แครกเกอร์ทุเรียน โป๊ะแตกต้มยำแห้ง ฯลฯ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากล สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า และขยายผลการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

🗓ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ขอขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบนโยบายและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

#Women fund
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

🌼🌼📸📝 โดย สพจ.จันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)