พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📌🏡พช.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 🖥

 

📅วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)) โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

📃กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ จะต้องสรุปและรวบรวมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และพัฒนากร

 

📝ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

 

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

#CDD

#Big data

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)