พช.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดจันทบุรีด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควบคู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดจันทบุรี 

📣 พช.จันทบุรี เพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดจันทบุรีด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควบคู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดจันทบุรี

 

🗓วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

 

💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเสวก ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวณัฐวรรณ แดงจันทึก นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสาวกัญญาณัฐ อ่อนสุรทุม นักพัฒนาชุมชน (พนักงานเฉพาะกิจ) เข้ารับการอบรมทางไกลด้วยระบบ Webex หลักสูตร ArcGIS Enterprise Portal โดย ESRI Thailand Training Center ดำเนินรายการโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 

🖥 กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2565 สอดคล้องกับหัวใจการพัฒนาในส่วนของ งานงบระบบคน ในประเด็นการให้ความสำคัญกับระบบ เพื่อให้องคพยพอื่น คือ งาน งบ และคน สามารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาระบบ และพัฒนาทักษะความรู้ของคนให้สามารถนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีมาผลักดันกระบวนงานให้สามารถบริการประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐอันเป็น 1 ใน 5 มิติของ TPMAP ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

 

📝ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบแนวทางแก่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในการประยุกต์ใช้ระบบ ArcGIS ในการนำเสนอข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตาม TPMAP ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและความก้าวหน้าของการให้ความช่วยเหลือของ ศจพ.จ. ศจพ.อ. ทีมปฎิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของทุกอำเภอ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นและใช้ประโยชน์จากระบบ ArcGIS ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2565 แบบพุ่งเป้าได้สำเร็งอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ📃 ▶️

 

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

#CDD

#Big data

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

 

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

 

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)